REGULAMENT CAMPANIE PROMOTIONALA “HAI SA NE ASIGURAM”


Art. 1 Organizator
Organizatorul campaniei promotionale “HAI SA NE ASIGURAM” (denumita in continuare “Campanie promotionala”) este societatea TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in municipiul GALATI, str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, parter, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/902/2009, avand CUI 25906272, inmatriculata in Registrul brokerilor sub nr. RBK589/13.11.2009, cont IBAN RO79RNCB0144156235370001, deschis la BCR, Sucursala GALATI.
Campania promotionala se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza "Regulament"). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la campania promotionala. Regulamentul este disponibil pe www.titanbroker.ro/regulamentipa.html

Art. 2 Durata si aria de desfasurare a campaniei
Campania promotionala “HAI SA NE ASIGURAM”  se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei si este valabila in perioada 01.03.2024-31.08.2024.

Art. 3 Dreptul de participare
La Campania promotionala participa persoanele fizice (denumite in continuare „Participanti”) care respecta conditiiile de participare stabilite prin prezentul Regulament si indeplinesc urmatoarea conditie de participare:

  •  este membru IPA sau ruda de grad 1 a unui membrului IPA, contractant persoana fizica si  incheie  o asigurare de orice tip, pe perioada campaniei, indiferent de data de intrare in valabilitate a asigurarii;

Participarea la aceasta campanie promotionala are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Inscrierea in campanie se realizeaza automat, prin achizitionarea unei Asigurari de orice tip.

Art. 4 Modul de desfasurare a campaniei
Persoanele fizice participante (membrii IPA si rudele de gradul 1 ale acestora), care au dreptul de participare la aceasta campanie promotionala asa cum este definit la Art. 3 vor primi prin tragere la sorti 3 premii. Fiecare premiu consta in voucher de vacanta in valoare de 200 Euro.

Art. 5 Beneficiile campaniei
Pentru participantii care indeplinesc conditiile prezentului Regulament, TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL va  acorda prin tragere la sorti 3 premii. Fiecare premiu consta in voucher de vacanta in valoare de 200 Euro.

Art. 6 Metodologia de acordare a premiilor
6.1. Dupa incheierea Campaniei, respectiv in data de 31.08.2024, Organizatorul va efectua tragerea electronica automata la sorti (prin utilizarea platformei https://www.random.org) a castigatorilor din lista participantilor inscrisi si care indeplinesc conditiile impuse de prezentul Regulament.
6.2. Tragerea electronica automata la sorti se va efectua la sediul TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL din str. Siderurgistilor nr.15 Bl.SD10B, parter, Galati, in data de 02.09.2024, de catre o comisie desemnata de Organizator. Comisia va fi formata dintr-un numar de 3 (trei) membri, 2 salariati ai Organizatorului si 1 membru IPA.
6.3. Comisia va proceda la extragerea succesiva din lista pusa la dispozitie de contabilul sef al Organizatorului, a unui numar de 3(trei) castigatori si inca 3(trei) posibili castigatori care se vor afla pe lista de rezerve.
6.4. Dupa efectuarea extragerii, comisia va incheia un proces verbal in care va consemna numerele politelor de asigurare extrase din lista, ordinea extragerii acestora, numele persoanelor/participantilor care corespund numarului de polita de asigurare extras si datele de contact ale acestora.
6.5. Organizatorul va contacta participanții castigatori extrasi, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, de la data stabilirii castigatorilor, folosind adresa de e-mail si/sau numarul de telefon furnizate de participant la incheierea contractului/lor de asigurare din perioada Campaniei.
6.6. In situatia in care participantul desemnat castigator nu poate fi contactat in termenul sus-prevazut din motive independente de Organizator sau, in termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data la care a fost contactat, nu transmite niciun raspuns sau comunica faptul ca nu accepta premiul, acesta pierde calitatea de participant la Campanie si este descalificat/decazut din toate drepturile rezultate din prezentul Regulament.
6.7. In cazul refuzului unui castigator de a primi Premiul sau in orice alta situatie care din motive independente de Organizator, pune castigatorul in imposibilitatea primirii premiului (inclusiv faptul ca nu a raspuns la apelul telefonic/e-mail), va fi desemnat castigator, in locul persoanei initial desemnate, urmatorul participant extras, conform ordinii extragerii, reprezentand rezervele de pe lista raportului tragerii la sorti.
6.8. In cazul in care si al doilea participant desemnat castigator va fi in imposibilitatea de a primi
premiul, se va recurge la aceeasi metoda de validare a urmatoarei rezerve ca si castigator pana la acordarea tuturor premiilor/eliminarii rezervelor

Art. 7 Revendicarea si primirea premiilor
7.1. Organizatorul va transmite fiecarui participant extras ca si castigator al campaniei un mesaj e-mail prin care va solicita acestuia acordul expres cu privire la acceptarea premiului, participantul avand obligatia de a raspunde Organizatorului daca accepta sau nu premiul, in termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data primirii solicitarii din partea Organizatorului, comunicandu-i-se explicit ca in lipsa acestui raspuns, va pierde calitatea de participant la Campanie, deci va fi descalificat din calitatea de castigator, conform pct. 6.6 de mai sus.

Art. 8 Taxe si impozite aferente
Conform Codului Fiscal, art. 110 (4) nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile de 600 lei, realizate de persoana fizica, pentru fiecare premiu de la acelasi platitor intr-o singura zi.

Art. 9 Incetarea inainte de termen a Campaniei
1) Campania poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa lui, de a continua Campania.
2) Situatiilor avute in vedere de alineatul precedent le sunt asimilate si sentinta si/sau actul de putere publica al unei instante judecatoresti sau al altei autoritati publice competente.
3) In situatiile avute in vedere de aliniatele precedente, Organizatorul nu mai este tinut de nici o obligatie catre participantii la Campanie, dupa cum nu este tinut de plata vreunei sume cu titlu de despagubire sau altele asemenea.

Art. 10 Protectia datelor personale
In vederea organizarii prezentei campanii, TITAN BROKER DE ASIGURARE  SRL colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele tale personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite. Te rugam sa citesti aceasta informare cu atentie.

Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL in activitatea de furnizare a serviciilor de asigurare:

1) Date personale de identificare (nume, prenume, telefon, email, CNP, semnatura olografa si semnatura in format digital). Datele sunt necesare pentru desfasurarea campaniei, conform art. 1-7.

Scopul in care datele personale sunt utilizate: colecteaza si prelucreaza datele tale personale in urmatoarele scopuri:
1) in vederea derularii prezentei Campanii organizata de TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL
2) marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
3) solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
4) solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
5) identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude (de exemplu prevenirea platilor nejustificate ale dosarelor de dauna);
6) comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate.

Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
1) autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, autoritati de protectie a consumatorilor precum si cele din domeniul asigurarilor, organele statului competente in materie penala), ca urmare a unei obligasii legale a Operatorului;
2) furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de organizare al campaniei (ex. dezvoltatori de servicii IT, prestatori de servicii marketing etc);
3) institutii, agentii de stat, guvernamentale, daca legislatia stipuleazaacest lucru;
4) instante judecatoresti sau arbitrale, notari publici, avocati, executori judecatoresti, birouri de traduceri, alte servicii autorizate, experti evaluatori.

Stocarea datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a campaniei, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor contractuale de catre oricare dintre parti. Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus.

Drepturile pe care le ai in ceea ce priveste datele tale personale
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 iti poti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi: Dreptul de acces la datele cu caracter personal, Dreptul la rectificare, Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”, Dreptul de a va retrage consimtamantul, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la opozitie, Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor tale, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ, Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor, Dreptul de a te adresa justitiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL a datelor personale, te rugam sa ne contactezi alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele tau, adresa postala sau de email (in functie de modalitatea prin care doresti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii. Ne poti contacta:
- prin email la adresa: office@titanbroker.ro;
- printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada Siderurgistilor nr.15 Bl.SD10B, parter, Galati;
- telefonic la numarul: 0758110470

Art. 11 Litigii
In cazul unor litigii aparute intre TITAN BROKER DE ASIGURARE  SRL si Participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.
Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

ORGANIZATOR,
TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL

 

Membru UNSICAR

Sediul central: Str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, scara 2, parter, Galati

Mobil: 0758.110.470, Tel./Fax: 0336/425.634, E-mail: office@titanbroker.ro, Website: www.titanbroker.ro

Cod Unic de Inregistrare: 25906272, Numar inmatriculare: J17/902/2009

TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 25099 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001

Numar inmatriculare in Registrul Brokerilor: RBK-589

 

Registre

Acces Web Mail

Acces platforma asigurari


free web stats